top
logo
Karnataka Power Transmission Corporation Limited
top
Home
About us
Recruitment
e-Prasarana
History
Organisation Chart
Kptcl Statistics
Tariff
Electricity Supply Companies
Contact Us
Mission Statement
Corporate Social Responsibity
RTI
S L D C
Load Curve
Open Access
e-Procurement-KPTCL
Tendering and Procurement
Up loading of Suppliers Contractors Bills
On line KPTCL Project Monitoring System
KPTCL Projects Photos
Station e log BESCOM
Station e log others
HRMS
Archives
Other Links
Search

 

KPTCL-qrCode


Website counter

 English Website

top

Flash News

Click here to view the list of candidates short listed under PH quota (Locomotor Disability) in KPTCL/ESCOMs for recruitment to various posts and who have been called for Physical examination at Bengaluru between 06.12.2017 and 15.12.2017.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜನ್ಮದಿನಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆಗಿ ಆನ್-ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುವುದು - ಕವಿಪ್ರನಿನಿ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜನ್ಮದಿನಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆಗಿ ಆನ್-ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುವುದು - ಬೆವಿಸಕಂ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜನ್ಮದಿನಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆಗಿ ಆನ್-ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುವುದು- ಚಾವಿಸಕಂ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜನ್ಮದಿನಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆಗಿ ಆನ್-ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುವುದು - ಹುವಿಸಕಂ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜನ್ಮದಿನಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆಗಿ ಆನ್-ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುವುದು- ಗುವಿಸಕಂ

ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಆಯ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಕಾರ್ಯ ದಿನಾಂಕ:25.11.2017 ರಿಂದ 27.11.2017 ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಧ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ(ಬೆವಿಸಕಂ,ಗುವಿಸಕಂ,ಹುವಿಸಕಂ ಮತ್ತು ಚಾವಿಸಕಂ) ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ವಿಕಲಾಂಗ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಕಾರ್ಯ ದಿನಾಂಕ:28.11.2017 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕಗಳ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ "ಕರೆ ಪತ್ರ" ವನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕಗಳ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:19.11.2017 ರ ನಂತರ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯದ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) , ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ಅಂತಿಮ ಉತ್ತರಗಳ ಕೀ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು / Equi-percentile, ಪರಿಷ್ಕ್ರತ 1:2 ರ ಅನುಪಾತದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ: 13.11.2017.

ªÀiÁ£Àå ¸ÀĦæA PÉÆÃnð£À wæð£ÀAvÉ (wæð£À ¢£ÁAPÀ: 09.02.2017, 2011 gÀ ¹«¯ï C¦Ã®Ä ¸ÀASÉå 2368 (©.PÉ. ¥À«vÀæ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ AiÀÄƤAiÀÄ£ï D¥sï EArAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀ «gÀÄzÀÝ) ºÁUÀÆ EvÀgÉ 2011 gÀ 7 ¹«¯ï C¦Ã®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ¹«¯ï C¦Ã®Ä ¸ÀASÉå: 2369 (Dgï.J¸ï. ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀ«¥À椤 «gÀÄzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ) ºÁUÀÆ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå: r¦JDgï 182 J¸ï Dgï.Dgï 2011 ¢£ÁAPÀ: 06.05.2017 (£ÀÆvÀ£À) gÀAvÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ EAf¤AiÀÄgï («zÀÄåvï/¹«¯ï) (UÁædÄåAiÉÄÃmï) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¯ÉPÁÌ¢üPÁj ªÀÈAzÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîàlÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼À CAwªÀÄ eÉõÀ×vÁ ¥ÀnÖ.

ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಯ 1:2 ರ ಅನುಪಾತದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ,ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ , ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ/ಸಿ), ಸಹಾಯಕ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಉತ್ತರಗಳ ಕೀ,ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ,ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ , ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ/ಸಿ) ಹುದ್ದೆಗಳ 1:2 ರ ಅನುಪಾತದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೇಮಕಾತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಛೇರಿಯ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೂರವಾಣಿ  ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 080 - 22211527 «¸ÀÛgÀಣೆ: 3789, 3872 ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ªÉƨÉʯï PÀgÉUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.

¸ÀÄvÉÆÛïÉ- fJ¸ïn eÁjAiÀÄ ªÀiÁUÀð ¸ÀÆaUÀ¼ÀÄ , ¢£ÁAPÀ: 09.08.2017

PÀ«¥À椤AiÀÄ fJ¸ïn ªÀåªÀºÁgÀPÁÌV vÁvÁÌ°PÀ £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå , ¢£ÁAPÀ: 01.07.2017

2017-18 ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ದರಸೂಚಿಗಳ ಅಹ್ವಾನ

2017-18 ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಪ್ತಶಾಖೆಯ ಲೆಕ್ಳ ಪರಿಶೋಧನೆಗಾಗಿ ದರಸೂಚಿಗಳ ಅಹ್ವಾನÉ

ªÀiÁ£Àå ¸ÀĦæA PÉÆÃnð£À wæð£ÀAvÉ (wæð£À ¢£ÁAPÀ: 09.02.2017, 2011 gÀ ¹«¯ï C¦Ã®Ä ¸ÀASÉå 2368 (©.PÉ. ¥À«vÀæ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ AiÀÄƤAiÀÄ£ï D¥sï EArAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀ «gÀÄzÀÝ) ºÁUÀÆ EvÀgÉ 2011 gÀ 7 ¹«¯ï C¦Ã®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ¹«¯ï C¦Ã®Ä ¸ÀASÉå: 2369 (Dgï.J¸ï. ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀ«¥À椤 «gÀÄzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ) ºÁUÀÆ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå: r¦JDgï 182 J¸ï Dgï.Dgï 2011 ¢£ÁAPÀ: 06.05.2017 (£ÀÆvÀ£À) gÀAvÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ EAf¤AiÀÄgï («zÀÄåvï/¹«¯ï) (UÁædÄåAiÉÄÃmï) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¯ÉPÁÌ¢üPÁj ªÀÈAzÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîàlÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼À vÁvÁÌ°PÀ eÉõÀ×vÁ ¥ÀnÖ.

top

Latest News

Kannada Departmental Examination Study Material 

11kV Feeders Interruption Details of all ESCOMs


Revised Reserve List of Candidates for the Post of Assistant Engineer(Elec.),Junior Engineer(Elec.)

Reserve List of Candidates for the Post of Junior Station Attendant

Final Selection List of AE, AAO and JEFinal Selection List of Junior Station Attendant (JSA)- 2015

Latest KPTCL Tenders
 top

Other News

 

maintainedbykerc